Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

O P I E K U N   M E D Y C Z N Y

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  • pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
  • asystuje pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.

Możliwości zatrudnienia:

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • ośrodki i domy pomocy społecznej,
  • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz chorych,
  • domy pacjentów.