Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

O P I E  K U N K A   Ś R O D O W I S K O W A

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • organizuje opiekę i wsparcie społeczne osobie podopiecznej,
  • sprawuje opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą, w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
  • pomaga osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • motywuje osobę podopieczną do samodzielności i aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Możliwości zatrudnienia:

  • instytucje opieki społecznej,
  • organizacje i fundacje,
  • mieszkania i domostwa osób potrzebujących.