Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

O P I E K U N   O S O B Y   S T A R S Z E J

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikającej z rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności,
  • rozpoznaje i interpretuje sytuację społeczną, warunki życia, relację z rodziną i grupą społeczną osoby starszej,
  • dobiera metody techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej.
  • udziela wsparcia emocjonalnego i aktywizuje osobę starszą do samodzielności życiowej.

Możliwości zatrudnienia:

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • domy opieki społecznej,
  • samozatrudnienie,
  • domy pacjentów.