Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

O P I E K U N K A    D Z I E C I Ę C A

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • planuje i organizuje pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną,
  • pielęgnuje dziecko zdrowe, chore i niepełnosprawne,
  • prowadzi działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka;
  • promuje zdrowie i prowadzi działania profilaktyczne,
  • udziela pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Możliwości zatrudnienia:

  • żłobki, przedszkola,
  • domy małego dziecka, domy matki i dziecka,
  • szpitale,
  • samozatrudnienie.